AS Lettebetong, Avd Mysen
1859 SLITU
Tlf 69 84 58 00
Fax 69 84 58 20 AS

Lettbetong, Avd Vestby
1859 SLITU
Tlf 64 98 31 00
Fax 64 98 97 20

Produksjon av betong har forandret seg svært mye siden 50-tallet. Særlig etter oljesektoren i Nordsjøen skjøt fart utover på 70-tallet, har man fokusert veldig på sammensetting. Målet har hele tiden vært å gjøre betogn enda sterkere, og enda mer resistent mot ulike former for slitasje. AS Lettebtong oppfyller alle moderne krav en kune måtte ha til betongkvalitet. Vi er klassifisert i kontrollklasse A1, den høyeste kvalitetsnormen som Kontrollrådet for betongprodukter opererer med. Det betyr at bedriften må følge de strengeste rutinene i bransjen. To ganger i året kommer kontrollrådet på uanmeldt inspeksjon, og aldri har det vært noe å sette fingeren på hos AS Lettbetong. Vi legger stor vekt på å ha skikkelig maskinpark der alt er skikkelig vedlikeholdt. Hos oss er renhold av produksjonsutstyr så vel som biler noe vi prioriterer høyt.

Ny betongstandard
Fra 1. januar 2004 innføres ny standard innenfor betongproduksjon: NS-EN 206-1.

For deg som kunde er det to endringer vi ber deg legge merke til.

 • Vi får ny betegnelse for fasthetsklassene (Betegnes med B og karakteristisk sylinderfasthet som klasse).
 • Nye bestandighetsklasser (erstatter dagens miljøklasser)

Sammenhengen mellom de gamle og de nye fasthetsklassene. Se tabell. Merk kravet til karakteristisk fasthet øker med 2 Mp fra overgang C35 til B30.
Tabell 1: Nye fasthetsklasser

Tre miljøklasser for beskrivelse av hvilket miljø konstruksjonen utsettes for i dag, Erstattes av seks bestandighetsklasser:

 • M90 konstruksjoner i tørt miljø, erstatter dagens LA-klasse
 • M60 betong i hovedsakelig utendørs / fuktig miljø, erstatter dagens NA-klasse

Dette vil være den mest brukt bestandighetsklassen

 • M45 konstruksjoner i aggressivt miljø, erstatter dagens MA-klasse
 • MF45 konstruksjoner i M60 og M45 utsatt for frost, krav til luft i betongen. F betegner krav til frostbestandig betong (luft tilsatt i betongen)
 • M40 / MF40 konstruksjoner utsatt for salter / salter og frostfare

Tabell 2:
Sammenligning mellom nye og gamle fasthetsklasser og miljø -/ bestandighetsklasse

Standarden NS EN 206-1

Den nye standarden medfører også en del endringer ved fremstilling av betongen, blant annet:

 • Nye retningslinjer kontroll og prøvetaking av betong
 • Nye bestandighetsklasser (miljøklasser utgår )
 • Nye betongbetegnelse og fasthetklasser - ( B betegnelse og sylinderfasthet som klasse).
 • Endret bruk av silika som bindemiddel sammen med flyveaske sement
 • Grenseverdiene for v/c-tall skjerpet krav i produksjon
 • Karakteristiske verdier for tilslag endrer som følg av ny prøvingsstandard

Andre standarder som trer i kraft samtidig som NS-EN 206-1:

 • NS 3473:2003 / Prosjektering av betongkonstruksjoner.Samsvar med ny betongstandar.
 • NS 3465:2003 /Utførelse av betongkonstruksjoner. Allmenne regler. Erstatter det som gjelder utførelse i NS 3420- L:1999.

Alle prosjekter det søkes byggetillatelse for etter 01.01.2004. skal prosjekteres i henhold til disse ny standardene.